Warunki wynajmu

Warunki wynajmu

Prosimy wszystkich naszych Gości o zapoznanie się z regulaminem wynajmu nieruchomości aby Państwa pobyt w naszych apartamentach był przyjemnością i niezapomnianym wspomnieniem z wakacji w Hiszpanii.

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu nieruchomości zamieszczonych na stronie www.grupoquattro.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Grupo Quattro C.B z siedzibą w Hiszpanii, w miejscowości Orihuela Costa, Calle Mar 5, local 15, 03189, a Gościem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

II. Dokonanie rezerwacji i zasady płatności

Rezerwacji można dokonać on-line na stronie internetowej www.grupoquattro.pl, wypełniając Formularz Rezerwacyjny dotyczący wybranego lokalu. Rezerwacja wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji na konto firmowe Grupo Quattro C.B.

Umowa rezerwacji zostanie wysłana na wskazany przez Gościa adres e-mail, na której będzie podany numer konta bankowego Grupo Quattro C.B. Zaliczka powinna zostać wpłacona w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania e-maila z wstępną rezerwacją. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.

W momencie otrzymania zapłaty, Goście dostaną maila z potwierdzeniem rezerwacji. Na umowie rezerwacji jest podany adres nieruchomości oraz numer telefonu na który trzeba dzwonić po przybyciu na miejsce.

W dniu przyjazdu Goście zapłacą resztę kwoty rezerwacji oraz depozyt zwrotny na poczet ewentualnych zniszczeń w wysokości 150€. Opłaty dokonuje się kartą kredytową. Zapłacona kwota powinna zostać zwrócona wciągu 7 dni od wymeldowania. Całość depozytu zostanie zwrócona na konto karty kredytowej po sprawdzeniu stanu obiektu.

Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Goście zobowiązani są zapłacić całość rezerwacji.

W przypadku rezygnacji z najmu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Każda dodatkowa usługa, zostanie dopisana do rezerwacji. Zapłata może zostać dokonana gotówką podczas odbioru kluczy lub przelewem bankowym.

Wszelkie koszty przelewów bankowych należą po stronie Gości. Grupo Quattro C.B nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przelewami bankowymi.

III. Zmiany w rezerwacji

Każdy Gość ma prawo do zmiany terminu rezerwacji, przedłużenia lub zmiany liczby osób, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 7 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Goście zobowiązani są poinformować firmę Grupo Quattro C.B telefonicznie lub e-mailowo o zakresie zmian, jakie chcieliby wprowadzić. Grupo Quattro C.B zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu, nie zostanie zwrócona zaliczka.

W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie, uiszczana osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu, w dniu przyjazdu.

Każdy Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszelkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Grupo Quattro C.B wysyłając e-mail na adres biuro@grupoquattro.com o zmianie osoby, podając jej dane personalne, tym samym ta osoba przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Odpowiedzialność

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Grupo Quattro C.B. rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

Grupo Quattro C.B. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste naszych Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od Grupo Quattro C.B., nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gości podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego nieruchomość, przyjazd nie dojdzie do skutku lub pobyt ulegnie opóźnieniu czy skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste) Goście zobowiązani są do zapłaty należności za najem widniejącej na e-mailu zatwierdzającym rezerwację.

Grupo Quattro nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od Grupo Quattro. Grupo Quattro może zawiesić dostęp do serwisu www.grupoquattro.pl na okres niezbędny do zlikwidowania zaistniałych problemów.

V. Warunki i zakres najmu nieruchomości

Umowa zawarta pomiędzy Grupo Quattro C.B. a Gośćmi obejmuje tylko i wyłącznie wynajem nieruchomości. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Gości.

W cenę wynajmu wchodzi, opłata za media (prąd i wodę) oraz komplet pościeli i ręczników dla 4 osób. Nie wliczone w cenę wynajmu jest opłata końcowa za sprzątanie oraz dodatkowe pakiety za pranie. Grupo Quattro C.B nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu.

Grupo Quattro C.B. zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanej nieruchomości, oferując inną o takim samym lub wyższym standardzie. Na życzenie Klienta wystawiamy rachunki i faktury VAT.

VI. Obowiązki Gości i zakwaterowanie

Zakwaterowanie jest dostępne od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, a wykwaterowanie do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Goście zobowiązani są do poinformowania drogą mailową najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu, a w przypadku przyjazdu poza godzinami powyżej proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w dniu przyjazdu. Przy przekazywaniu kluczy do nieruchomości Grupo Quattro C.B zastrzega sobie prawo do wylegitymowania Gości.

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na karcie meldunkowej. Goście zobowiązani są do poinformowania Grupo Quattro C.B. drogą elektroniczną o jakiejkolwiek zmianie tej liczby.

W przypadku przekroczenia tej liczby Grupo Quattro ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

Goście zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu.

W przypadku wyrządzenia szkód w wynajmującym obiekcie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce osoby odpowiedzialnej za odbiór kluczy.

Grupo Quattro C.B. decyduje o sposobie zadośćuczynienia uszkodzonego mienia.

W apartamencie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli.

W przypadku zgubienia kluczy do nieruchomości Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 50€.

W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, naruszenie tego zakazu będzie skutkowało obciążeniem Gościa kwotą w wysokości 100€ tytułem opłaty za odświeżenie pomieszczeń.

Goście zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 24.00 do 6.00.

Organizowanie głośnych imprez w apartamencie jest niedozwolone.

Goście zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem nieruchomości, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć nieruchomość na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze a także wyłączyć klimatyzację.

Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

Goście mogą korzystać z nieruchomości jedynie w celach mieszkaniowych i nie mogą oddać jej w dalszy podnajem bez zgody wynajmującego.

VII. Zwierzęta domowe

Grupo Quattro C.B. nie dopuszcza pobytu zwierząt w wynajmowanych nieruchomościach, chyba że zostało to wcześniej ustalone.

VIII. Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji na stronie www.grupoquattro.com, Goście wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych wynajmującego odpowiedzialnej za proces rezerwacji.

IX. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Grupo Quattro C.B. a Gościem jest prawo hiszpańskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Grupo Quattro C.B.